ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ ЯК ІНТЕГРАТИВНА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

  • Дмитро Пріма Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: громадянин, громадянське виховання, громадянськість, громадянська позиція, особистість

Анотація

Метою статті є аналіз змістових аспектів поняття «громадянськість» як інтегративної особистісної якості майбутнього фахівця, складової його громадянської професійної позиції. У контексті розкриття термінологічного поля окресленої проблеми проаналізовано дефініції поняття «громадянськість» як категорії соціології, політології, психології, педагогіки. Узагальнено, що громадянськість є соціально-психологічним поняттям, позаяк у ньому фіксується психолого-етичний зв’язок особистості з державою, а як складне ціннісно-емоційне утворення спонукає до участі у громадянському житті. Наголошено, що громадянськість є якістю особистості, яка не надається людині формально, а виховується в ній і розглядається як кінцевий результат її громадянського виховання. Закцентовано на характеристиці громадянськості як цілісного особистісного утворення; як зовнішньої  та внутрішньої сторони структури особистості, взаємозв’язаних і взаємозумовлених, що посилює внутрішню сутність громадянськості, актуалізує прояв громадянської позиції. Зроблено висновок, що громадянськість є інтегративним у змістовому сенсі поняттям, а підготовка майбутнього фахівця для будь-якої професійної галузі має забезпечити формування в ньому громадянськості, наявність якої дозволяє стверджувати про сформованість в особистості громадянської позиції й готовності до її прояву.

Опубліковано
2019-11-07