ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

  • Ольга Безкоровайна Рівненський державний гуманітарний університет
  • Ольга Дищаковська Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: інтерактивні методи навчання, мовленнєві уміння й навички, взаємодія, мовленнєва діяльність, інформаційно-комунікативні технології

Анотація

Анотація. Cтаття розкриває роль і значення інтерактивних форм і методів навчання у процесі оволодіння іноземною мовою – рольова гра, презентація, бесіди, мозковий штурм, проєкти, відео файли, блоги, круглий стіл, дискусія, ситуаційний аналіз тощо. Доведено переваги інтерактивного навчання. Розкрито способи ефективної взаємодії в режимі «викладач – студент», «студент – студент», «студент – відеоролики», «студент – вправи» тощо, що сприяє розвитку активної мислительної діяльності, аналізу та синтезу, порівнянню та узагальненню.

Інтерактивні методи навчання є ефективними при роботі з школярами чи студентами різних типів закладів освіти, оскільки вони, на відміну від традиційних, грунтуються на активній взаємодії всіх учасників освітньо-виховного процесу. Такий підхід дозволяє викладачеві: 1) створити атмосферу довіри та взаємодопомоги, яка допомагає студентам ставити запитання та шукати відповіді; при цьому мовленнєві тренінги виступають одним з еефкетивних способів діяльності, оскільки вони сприяють розвитку критичного мислення, уміння самостійно набувати знання; 2) застосовувати класичні методи навчання, оволодівати професійним мовленням, що ефективно впливає на виявлення існуючих проблем та створення нових стратегій для їх вирішення; 3) бути мовленнєвим зразком (моделлю) для інших. Учасники інтерактивного навчання вчаться ставити перед собою навчальні цілі, розвивати навчальну діяльність, виявляти проблеми в процесі навчання.

З'ясовано, що інтерактивне навчання важливе для особистісного розвитку та професійного зростання. Взаємодія допомагає долучатися до виконання різних видів робіт, що позитивно впливає на розвиток мовленнєвого вокабуляру кожного учасника освітнього процесу, на вибір студентом навчальних ресурсів, в т.ч. й інформаційно-комунікативних технологій.

Опубліковано
2020-05-30