ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Любов Канішевська Інститут проблем виховання НАПН України
Ключові слова: педагогічна толерантність, підготовка майбутнього вчителя, виховання толерантності, вчитель початкових класів, учні молодшого шкільного віку, позаурочна діяльність

Анотація

У статті розкрито зміст спецсемінару «Виховуємо толерантну особистість» для майбутніх учителів початкових класів, завданнями якого є: розкрити сутність толерантності як педагогічної категорії; зміст та специфіку педагогічної толерантності; ознайомити майбутніх учителів початкових класів з техніками толерантного спілкування; сприяти формуванню практичних навичок толерантного спілкування; розкрити специфіку виховання толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності; ознайомити студентів з методикою діагностування рівнів вихованості толерантності в учнів початкових класів; сприяти поглибленню знань студентів щодо форм і методів виховання толерантності у молодших школярів.

Під час проведення спецсемінару було проведено лекції («Проблема толерантності в педагогіці», «Форми і методи виховання толерантності в учнів початкової школи»); інтерактивні заняття («Зміст та специфіка педагогічної толерантності», «Специфіка виховання толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності», «Техніки толерантного спілкування», «Вивчення рівнів вихованості толерантності у молодших школярів», «Використання ігрової діяльності як засобу виховання толерантності молодших школярів»).

Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і практичних пошуків розв’язання проблеми. Подальші наукові розвідки будуть спрямовані на розроблення проблеми підвищення ефективності післядипломної освіти щодо виховання толерантності у молодого покоління.

Опубліковано
2020-05-30